Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti BEST Ostrava, s.r.o., IČ: 26809117, DIČ: CZ26809117, se
sídlem Nádražní 3223/138d, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27421 (dále jen „BEST Ostrava“ nebo
„prodávající“).


I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a
dalších účinných právních předpisů.

2. Zákazníkem internetového obchodu BEST Ostrava je buď: spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1písm.

a) Zákona, podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské
činnosti nebo orgán státní správy či samosprávy (tyto tři typy zákazníků dále jen „kupující“).
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

3. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a
povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a
kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je
prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese
eshop.bestostrava.cz.

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že
je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným
způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává
kupujícímu zboží nebo služby.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 7 dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

  • FOFR
  • Uloženka WE|DO. 

 

II. Kupní smlouva

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na
stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody
stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit
objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí
nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující
zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na
tlačítko „Odeslat objednávku“.

3. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího
(spotřebitele). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními
předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou,
že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14 - denní lhůtě dle §1829 odst. 1 OZ, je
povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně
nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se
jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje.
Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou
kupujícímu peníze vráceny.

5. V případě, že kupující v Objednávce zvolí kombinaci osobního vyzvednutí na prodejně
prodávajícího a úhrady kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je prodávající při
vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost kupujícího dle dokladu totožnosti.

 

III. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající
nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad,
pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží,
může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li
to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu,
má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu
součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro
opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo
od smlouvy odstoupit.

4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na
výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na

přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást
nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by
zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.

5. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady,
která se vyskytne u spotřebního zboží následovně:
a) u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;
b) u rozbaleného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;
c) u zánovního zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvaceti jednoho měsíce od převzetí;
d) u použitého zboží v souladu s § 2168 OZ době dvanácti měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v
průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak, poskytuje prodávající osobě, která nakupuje v
rámci své podnikatelské činnosti, záruku na jakost v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí u nového
a rozbaleného zboží, v délce dvaceti jednoho měsíce od převzetí u zánovního zboží a v délce
dvanácti měsíců u použitého zboží.

7. Pro účely čl. III. Odst. 5. a 6. obchodních podmínek se:
a) za rozbalené zboží považuje takové zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo
náhradní obal, přičemž takové zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní;
b) za zánovní zboží považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě
používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na
použitelnost a zboží je plně funkční;
c) za použité zboží považuje takové zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího
používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. Článek III. Odst. 2. obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na
vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

IV. Právo na odstoupení od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu
odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím
odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky,
data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či
na adresu elektronické pošty prodávajícího info@bestostrava.cz.

4. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží
vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob
standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí
jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu
další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.

5. Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ však nelze
chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení
od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnů od
odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal. Pokud to již není možné
(např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou
náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně
poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok
na vrácenou kupní cenu a vrátit tak kupujícímu (spotřebiteli) takto sníženou kupní cenu.

6. V souladu s ustanovením § 1833 OZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může
prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

7. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o
smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží,
jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 

V. Evidence tržeb

1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o
evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do
48 hodin.

2. Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-
mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

VI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
info@bestostrava.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
adresu kupujícího.

2. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů
zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že
je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v
den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva
mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je
přístupný kupujícímu. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

5. V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující (spotřebitel)
využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující
(spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní
inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací
o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit
alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách
https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetových obchodech provozovaných
společností BEST Ostrava, s.r.o. platné a účinné od 1.9.2019.